Zorunlu Sigortalar

zorunlu sağlık

Zorunlu Sigortalar


Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası:

Bu sigorta, aşağıda belirtilmiş olan tehlikeli maddeler ile ilgili mesleki faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, bu faaliyetleri esnasında meydana gelebilecek bir kaza nedeniyle 3. Şahısların yaşayabilecekleri maddi ve bedeni zararlarının poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat altına alınmasını sağlar.

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası:

Bu sigorta ile poliçede belirtilen kıyı tesisinden kaynaklanan olay sonucu Türkiye’nin deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu tüm zararlar, sigortalının hukuki sorumluluğu çerçevesinde poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat altına alınır.

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası:

Özel güvenlik hizmetine dair kanun çerçevesinde çalıştırılan özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik mevzuatında belirtilen koşullar altında görevlerini yerine getirmeleri sırasında 3. Şahıslara verebilecekleri zararların poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat altına alınmasıdır.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası:

Sağlık hizmeti sunan kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık birimlerinde çalışan hekimlerin mesleğini yerine getirirken 3. Şahıslara verebilecekleri zararların poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat altına alınmasıdır.