GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI


1. Giriş


Bu politika; Doğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.’nin tedarikçi, müşteri, potansiyel müşteri ile web sitesi (www.dogussigorta.com.tr) kullanıcıları gibi personelimiz haricinde kişisel verilerini işlediğimiz gerçek kişiler tarafından bilinmesi gerekli olan kişisel verilerin işlenmesine yönelik ilkelerinin neler olduğunu açıklamaktadır.

2. Tanımlar


Bu politika kapsamında;
Doğuş Sigorta/Şirket: Sitenin sahibi olan Doğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.’yi,
İlgili kişi/gerçek kişi: Kişisel veri sahibini,
Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,
Site: http://www.dogussigorta.com.tr adresinde yer alan web sitesini,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu (Doğuş Sigorta): Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
5651 Sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücade Edilmesi Hakkında Kanun'u,
6698 Sayılı Kanun/KVKK: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu, ifade eder.

3. Kapsam ve Amaç


İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Doğuş Sigorta'nın;

 1. Kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,
 2. Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini (Veri Sahibi Kategorizasyonu),
 3. Bu kişi gruplarına ilişkin olarak hangi kategoride kişisel veri işlendiğini (Veri Kategorileri) ve örnek veri türleri,
 4. Bu kişisel verilerin hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanıldığını,
 5. Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri,
 6. Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,
 7. Kişisel verileri saklama sürelerini,
 8. İlgili kişilerin kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini,
 9. Resmi makamlarla kişisel veri paylaşımını

açıklamaktadır.

3.a. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri


Doğuş Sigorta kişisel verileri; ilgili kişinin kendisi, sigorta dokümanları ve sözleşmeler, bağlı bulunduğu grup şirketleri (https://www.dogusgrubu.com.tr/tr/sektorler), idari ve adli makamlar ve mevzuata göre yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar gibi kanallar aracılığıyla kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

3.b. Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu


Doğuş Sigorta kişisel veri işleme süreçlerinde ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerde kişisel verileri işlenen veri konusu kişi gruplarını aşağıdaki şekilde kategorize etmektedir. Bununla beraber 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda sair kişi gruplarının da (danışman) kişisel verileri işlenebilmektedir.

 1. Müşteri (sigorta ettiren ve lehdar)
 2. Potansiyel Müşteri
 3. Çevrimiçi Ziyaretçi
 4. Tedarikçi/İş Ortağı, Aday Tedarikçi veya Tedarikçi/İş Ortağı Çalışanı veya Yetkilisi

3.c. Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

1. Müşteri

 • Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası
 • İletişim Bilgisi: Telefon numarası, adres, e-posta adresi
 • Finansal Bilgi: Hesap numarası, sigorta primi, kredi kart numarası
 • Müşteri Bilgisi: Müşteri tipi, meslek
 • Müşteri İşlem Bilgisi: Müşteri numarası, poliçe numarası, sigorta branşı, sigorta şirketi adı, poliçe başlama/bitiş tarihi gibi sigortalama sürecine ilişkin bilgiler
 • Hukuki İşlem Bilgisi,Özel Nitelikli Kişisel Veri:Uyruk,İmza
2. Potansiyel Müşteri

 • Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası
 • İletişim Bilgisi: Telefon numarası, adres, e-posta adresi
 • Müşteri Bilgisi: Müşteri tipi, meslek
 • Müşteri İşlem Bilgisi: Müşteri numarası, sigorta branşı, sigorta şirketi adı gibi sigortalama sürecine ilişkin bilgiler
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri: Uyruk
3. Çevrimiçi Ziyaretçi

 • İşlem Güvenliği Bilgisi/ Risk Yönetimi Bilgisi: Erişim logları, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı.
4. Tedarikçi/İş ortağı, Aday Tedarikçi veya Tedarikçi/İş ortağı Çalışanı veya Yetkilisi

 • Kimlik Bilgisi: ad, soyad
 • İletişim Bilgisi: e-posta adresi, telefon, adres, cep telefonu
 • Finansal Bilgi: Hesap No, vergi dairesi, vergi Kimlik Numarası, vergi levhası
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: İmza sirküler, faaliyet belgesi
 • Görsel Bilgi: Fotoğraf

3.d. Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı


Kişisel veriler, Doğuş Sigorta tarafından;

 • Çevrimiçi ziyaretçi verilerinin 5651 sayılı kanun uyarınca işlenmesi,
 • Sigorta işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Müşteri sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi, önerilerin alınması,
 • Tedarikçi ve iş ortakları ile ilişkilerin yönetilmesi,
 • Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,
 • Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,
 • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
 • Şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin planlanması,
 • Finansal kontrol ve raporlamaların yapılarak yasal bildirimlerin gerçekleştirilmesi,
 • Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
 • Şirket faaliyetlerinin iç prosedürler ve KVK Kanunu kapsamında hazırlanan politikalara uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması ve sayılan tüm bu süreçlere ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

3.e. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler


Doğuş Sigorta , kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Doğuş Sigorta işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:

 • Kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik tedbirleri almaktadır.
 • Web sitesi ve kişisel veri barındıran tüm sistemlerin üzerinde bulunduğu network firewall ile korunmaktadır.
 • Kağıt ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.

Doğuş Sigorta, gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Doğuş Sigorta tarafından işletilen platformlara veya sistemlere yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Doğuş Sigorta bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

3.f. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Doğuş Sigorta, kişisel verileri yalnızca işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır.

Müşteri ve potansiyel müşteri verileri; sigorta şirketleriyle, sigorta verisi sağlayan ve işleyen kurum/kuruluşlarla (Sigorta Bilgi ve Gözetim merkezi vb.) paylaşılmaktadır.

Raporlama ve istatistiki çalışmalar kapsamında yukarıda yer alan veri gruplarında ait veriler, anonim şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak Doğuş Grubu şirketleri (https://www.dogusgrubu.com.tr/tr/sektorler) ile paylaşılmaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanı sıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen KVK Kanunu uyumlu hükümler sayesinde hukuksal olarak da korunmaktadır.

3.g. Kişisel Verileri Saklama Süreleri


Doğuş Sigorta işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVK Kanunu ile uyumlu olarak muhafaza eder. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamızda bu süreler yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:

Muhasebe ve finansal işlemlere ilişkin tüm kayıtlar Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl 6098 Sayılı Kanun,6102 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun
Çevrim içi ziyaretçilere ilişkin trafik bilgileri 2 yıl 5651 Sayılı Kanun
Müşterilere ilişkin kişisel veriler Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl 6563 Sayılı Kanun, 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun, 6502 Sayılı Kanun, 5549 Sayılı kanun
Potansiyel Müşteriye ilişkin kişisel veriler 10 yıl 6698 Sayılı Kanun (md.5/f.2,f), 6098 Sayılı Kanun
Tedarikçilere ilişkin kişisel veriler Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun ve 213 Sayılı Kanun

3.h. İlgili Kişilerin Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri


Doğuş Sigorta tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde ilgili kişinin KVK Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Doğuş Sigorta tarafından işletilen web sitesinde yer alan KVK Kanunu madde 13 uyarınca düzenlenen Başvuru Formu'nda belirtilen yöntemlerle başvurunuzu yapabilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz.

3.i. Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı


Doğuş Sigorta tarafından işlenen, yukarıda yer alan kişi gruplarına ait kişisel veriler; yasalar karşısındaki yükümlülüklerimizin ifa edilmesi amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere; yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

4. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları


İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanun md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve md. 17 ve Türk Ceza Kanunu md. 138’e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca kişisel verinin niteliğine bağlı olarak silenecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Doğuş Sigorta ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerekli kıldığı saklama süreleri sona erdiğinde, periyodik imha için öngörülen 6 aylık süre zarfında; işlediği kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesine İlişkin Rehber’de belirtilen silme ve anonim hale getirme yöntemlerinden, iş süreçleri ve faaliyetlerine en uygun olan bir veya birkaç tekniği kullanarak siler veya anonimleştirerek kullanmaya devam eder.

5. Politikada Yapılabilecek Değişiklikler ve Güncellemeler


Doğuş Sigorta bu Politikada yasal düzenlemeler ve Şirket Politikası doğrultusunda değişiklik veya güncellemeler yapabilir. Tüm bu değişiklik ve güncellemeleri yansıtan yeni Politika metni hakkında ilgili kişilere web sitesi üzerinden gerekli bilgilendirmeler yapılır.

Son güncelleme tarihi: 04/02/2019